W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniach 19 - 23. 09. 2016r. w Różance odbył się kolejny obóz matematyczny. Uczniowie klasy 2a oraz klas 3 uczestniczyli w wykładach, do późnych godzin nocnych rozwiązywali zadania z "dobranocek". Relaksowali się na zajęciach sportowych, zdobyli Śnieżnik oraz uczestniczyli w grze terenowej na Zamku Szczerba. Wszystkim uczestnikom obozu dziękujemy za wysiłek umysłowy i dobrą zabawę.

 

 

Różanka 2016

 

 

 

Maturzyści! Poniżej harmonogram wypełniania deklaracji maturalnych w bibliotece szkolnej. Na początku każdej lekcji do biblioteki zapraszam pierwszych 10 uczniów (wg kolejności w dzienniku), po wypełnieniu deklaracji, wymienią ich kolejni uczniowie. Proszę przemyśleć wybory przedmiotów, mieć numer pesel, znać kod pocztowy.

Wzór deklaracji dostępny tutaj: http://oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/Proc217mat/Zal1a.pdf

  

lekcja czwartek 22.09 piątek 23.09
1 3d 3e
2 3c 3c
3 3a 3b
4 3e 3a
5 3b 3d

Osoby nieobecne w podanych terminach proszone są o zgłoszenie się do biblioteki w poniedziałek 26.09 na lekcji 6.

Przypominam, że warunkiem przystąpienia do matury jest złożenie deklaracji wstępnej do 30.09!

Wszystkich chętnych gimnazjalistów i licealistów zachęcamy do udziału w ciekawym konkursie
na prezentację multimedialną o Czechach pod hasłem:Czechy
"Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów - Czechów"
organizowanym w ramach Kongresu Czechoznawstwa Polskiego 2016 r.
Prezentacja może dotyczyć jednego z zaproponowanych tematów:
Piękno i urok czeskiego krajobrazu.
Czeskie miasta.
Moja ulubiona postać związana z kulturą czeską.
Czesko-polskie związki kulturalne.
Czeskie zespoły i piosenkarze.
Czescy polonofile.
Czeskie potrawy.
Czeskie zamki.
Ulubiony bohater filmowy lub literacki.
Czeski przemysł.
Wybrane wydarzenia z historii Czech.
Życie codzienne mieszkańców Czech.
Termin nadsyłania prac upływa 25 października 2016 roku.
Uczniów zainteresowanych konkursem prosimy o kontakt z nauczycielami geografii, j.polskiego, historii lub z wychowawcami.

                                                                                      

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o programie FLEX  (Future Leaders Exchange Program). FLEX to  program wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny.

Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. Program jest w pełni finansowany przez Departament Stanu USA. Szczegóły>>

Daty dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, które są ustalane przez dyrektora szkoły na podst.§ 5 ust. 1-2 Rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

Zgodnie z § 5 ust.1 Rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2016 r. oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców ( w dniu 16.09.2016 r.) oraz Samorząd Uczniowski ( w dniu 16.09.2016 r.) dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu w roku szkolnym 2016/2017:

31.10.2016 r., 2.05.2017 r., 16.06.2017 r. oraz 4,5,8 maja 2017 r.

                                                                                                                                                                         Opole, 16 września 2016 r.

UWAGA, KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA KOLUMBA!

„PODRÓŻ KOLUMBA DO AMERYKI – ZDERZENIE ŚWIATÓW”

Tematem konkursu jest plastyczna ilustracja tego, jak podróż Kolumba i jej konsekwencje – zderzenie dwóch światów – wpłynęły na historię ludzkości.

Aby wziąć udział w konkursie należy sporządzić pracę w dowolnej technice plastycznej, w formacie A3 na papierze lub innym podłożu.

W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum nr 6 w ZSO Nr I w Opolu. Prace (podpisane na odwrocie) należy składać w szkole do 30 września 2016 r. w pokoju nauczycielskim. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną wystawione na terenie szkoły. Zwycięzca zostanie wyłoniony w wyniku głosowania uczniów szkoły i otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową.

Krzysztof Kolumb(1451 – 1506) był prze­ło­mowym odkrywcą geogra­ficznym. Wierząc, że możliwe jest dopły­niecie z Europy do Indii przemierzył drogą morską kulę ziemską i odkrył konty­nent amery­kański. 12 paździer­nika 1492 r. po dwóch miesią­cach podró­żo­wania i poszu­ki­wania morskiej drogi do Chin i Indii dotarł do Wysp Bahama, Kuby i Haiti, odkry­wając tym samym nowy dla Europy ląd, nazwany później Ameryką.

Od początku XX wieku 12 paździer­nika, Dzień Kolumba,  obcho­dzony jest jako oficjalne święto państwowe w wielu krajach Nowego Świata, również w Stanach Zjednoczonych. Wyda­rzenie to jest również oficjalnym świętem w niektó­rych państwach Ameryki Łaciń­skiej (Día de la Raza), na wyspach Bahama (Disco­very Day), w Argen­tynie (Día del Respeto a la Diver­sidad Cultural) czy Urugwaju (Día de las Américas).

Organizatorzy:

A. Szeląg, M. Szuster

Ty także możesz wziąć udział w międzynarodowym obozie astronomicznym ESO Astronomy Camp 2016...articles 62387 imagen portada
To obóz przeznaczony dla uczniów w wieku 16-18 lat (roczniki 1998-2000).
Odbędzie się we Włoszech, w Alpach, w obserwatorium Aosta Valley. Organizowany jest przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) - wielką międzynarodową organizację naukowo-techniczną zajmująca się badaniami Wszechświata z powierzchni Ziemi.
Warunki uczestnictwa:
1) wykonanie następującego zadania:
Zadanie konkursowe:
Przygotować filmik wideo w języku angielskim, trwający nie dłużej niż trzy minuty, na temat „I would most like to discover/invent ...... because........”.
Kandydat powinien występować w filmie i mówić po angielsku.
2) czynne zainteresowanie astronomią,
3) komunikatywna znajomość języka angielskiego,
4) wiek 16-18 lat (osoby urodzone w latach 1998, 1999, 2000),
5) w konkursie na polskie stypendia mogą wziąć udział tylko osoby uczące się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce
6) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd (osoby poniżej 18 roku życia).
Terminy:
  • przyjmowanie zgłoszeń: do 4 października 2016 r.
  • ogłoszenie wyników: do 16 października 2016 r.
  • obóz we Włoszech: od 26 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.
Dla najlepszych zgłoszeń przewidziane są stypendia.
Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać:

Komunikat PTA:

https://www.pta.edu.pl/eso-camp

Komunikat ESO: https://www.eso.org/public/poland/announcements/ann16031/

Strona obozu i formularz zgłoszeniowy:

http://www.sterrenlab.com/camps/eso-astronomy-camp-2016/

Harmonogram wyjść do Biblioteki Pedagogicznej (ul.Kościuszki):
 
3a - 13.09.2016 (wtorek) - 6 i 7 godz. lekcyjna - uczniowie nie wracają do szkoły
3b - 20.09.2016 (wtorek) - 6 i 7 godz. lekcyjna - uczniowie nie wracają do szkoły
3c - 27.09.2016 (wtorek) - 6 i 7 godz. lekcyjna - uczniowie nie wracają do szkoły
3d - 16.09.2016 (piątek) -  4 i 5 godz. lekcyjna - uczniowie nie wracają do szkoły
3e - 23.09.2016 (piątek) -  3 i 4 godz. lekcyjna - uczniowie wracają na język polski
 
Organizator i opiekun: Anna Bęben

1-IMG_20160906_160136.jpg

Dnia 6 września miała miejsce uroczysta inauguracja

Klasy Patronackiej Capgemini.

Podczas spotkania z rodzicami i uczniami przedstawiciel firmy, Pani Gabriela Plencler - Borecka - specjalista ds. employer brandingu, przedstawił profil działalności firmy i założenia współpracy. 

Pierwszymi wymiernymi efektami dla uczniów jest większa ilość zajęć z języka niemieckiego i informatyki. Dzięki wzmocnieniu wiedzy i kompetencji miękkich absolwenci klasy będą osiągać sukcesy na trudnym rynku pracy w Polsce.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu